โครงการการป้องกันยุงลายไข้เลือดออก

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกในช่วงเข้าฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก นั้น

การดำเนินงานตามโครงการรณรงค์การป้องกันยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ภายใต้หัวข้อการดำเนินงาน “เชียงยืนร่วมใจสามัคคี สร้างสังคมสู่วิถีแห่งการเรียนรู้  และยังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์จากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  คณะครู  นักเรียน  บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วม

Advertisements

ผลงานอ.3

ผลงานข้าพเจ้า….เรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของคำ  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาการแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการศึกษา

 

                    ผลการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๑๙ คน สรุปได้ดังนี้

๑) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑มีประสิทธิภาพ ๘๔.๓๒ / ๘๑.๕๘ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐

๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ ปรากฎว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑

                ๓) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ จำนวน ๑๙ คน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมา

สวัสดีคะ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ครูพรีรัตน์   กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศ หลังจากที่อ่านบทความนี้แล้ว  ขอรบกวนแสดงความคิดเห็น ติชมบทความ เสนอแนะแนวความคิด…. หรือติดต่อตอบสอบถามที่กระดานสนทนาได้นะคะ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ขอบคุณคะ