ผลงานอ.3

ผลงานข้าพเจ้า….เรื่อง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของคำ  สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาการแสดงความคิดเห็น

สรุปผลการศึกษา

 

                    ผลการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ จำนวน ๑๙ คน สรุปได้ดังนี้

๑) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑มีประสิทธิภาพ ๘๔.๓๒ / ๘๑.๕๘ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตราฐานที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐

๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ ปรากฎว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .๐๑

                ๓) ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนทีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องชนิดของคำ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนชุมชนวัดศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต ๓ จำนวน ๑๙ คน เมื่อพิจารณาความเหมาะสมในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับเหมาะสมมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s